@@@@QOPW@xrb@t|12

U-12
KANATA SOTA RAN SEIMA
TAKERU TOMOTA KEITO YUKI KOSEI
MASAHARU RYUTA TOMOKI RIKU
RYUSIN RYUTO YUSEI KANTA HINATA
MANAKA SYOGO RUI KAEDE TOMOKI
jnf` g`qtsn rnfn snrghqn
s`jtlh `nh jdmrghm rdm` j`hsn
hsrtjh qth g`qtjh jnjnlh rgns`